Korean Parents Who Speak English

Korean parents who primarily speak English identified less strongly as Korean than those Korean parents who spoke Korean.